ОШ " ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН" - В. Шиљеговац
НИЈЕ ЗНАЊЕ ЗНАТИ, ВЕЋ ЈЕ ЗНАЊЕ ЗНАЊЕ ДРУГОМ ДАТИ

Javna nabavka dobara


 
 
 
 

 

III ДЕО – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

1. Спецификација набавке:

 

            Набавка добара - енергената (лож уље - гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ) у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ("Сл. гласник РС", бр. 123/12 и 63/2013), који се примењује од 01. 08. 2013. године.

 

            Лож уље - гасно уље набавља се за потребе грејања основне школе.

 

            Испорука добара врши се сукцесивно, франко наручилац - школа ( 25 километара од центра Крушевца-Велики Шиљеговац (матична школа) и 18 километара од центра Крушевца-Каоник-подручно одељење).      

 

            Током реализације уговора о јавној набавци, наручилац задржава право контроле квалитета и квантитета и рекламације на робу, уколико поменута роба не одговара квалитету.

 

            Количина добара која су предмет ове набавке исказана је кроз образац понуде достављене у конкурсној документацији.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 • НАЗИВ НАРУЧИОЦА: OШ“Велизар Станковић-Корчагин“

 

 • АДРЕСА: 37204 Велики Шиљеговац

 

 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www skolasiljegovac.nasaskola.rs

 

 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета.

 

 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: отворени поступак.

 

 • ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра.

 

 • ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: лож уље - гасно уље екстра лако EVRO EL.

 

 • НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 09135100 - лож уље.

 

 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

 

 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

-          Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси Наручиоца www skolasiljegovac.nasaskola.rs. Преузимање је бесплатно.

-          Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: ОШ“Велизар Станковић-Корчагин“ 37204 Велики Шиљеговац б.б, сваког радног дана од 8 до 13 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

 

 • НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком: "Понуда за јавну набавку добара - лож уља - гасног уља,  број 3/2014 - НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: ОШ“Велизар Станковић-Корчагин“, Велики Шиљеговац б.б 37204  сваког радног дана од 8 до 13 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је 24.09. 2014. године до 11 часова.

 

 • МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 24.09.2014. године са почетком у 12 часова у ОШ“Велизар Станковић-Корчагин“у Великом Шиљеговцу  б.б

 

 • УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

 

 • РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 25 дана од дана јавног отварања понуда.

 

 • КОНТАКТ ОСОБЕ: Јелена Живојиновић, тел. 037/852-400 и Томислав Степановић тел. 037/852-400 факс бр. 037/852-400 e-mail: skola_vsk@live.com

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –  ОГРЕВНОГ
ДРВЕТА,ПАРТИЈА 3, ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2014/15.

БРОЈ 2-2 /2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

I        ДЕО - ОПШТА ДОКУМЕНТ АЦИЈА

1.     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2.     {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3.     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

II       ДЕО - ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

III       ДЕО - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Напомена: Конкурсна документација садржи укупн30  страница.

 

I ДЕО

(ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ                                     

1.1.     Text Box: !!{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Text Box: Назив наручиоца:	
Адреса:	
Одговорно лице - директор:
Број телефона:	
ПИБ:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
Банка:	
Број текућег рачуна:	
Интернет адреса: 	
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

ОШ ''Вeлизар Станковић Корчагин“ 37204 Велики Шиљеговац

Томислав Степановић, директор

037/852-400

100319797

07194340

8520

Управа за јавна плаћања

840-59660-16

www.skolasiljegovac.nasaskola.rs

1.2.     ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1.3.     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка добара - огревног дрвета, партија 3, за грејну сезону 2014/15

Огревно дрво  -  67  метара просторних.

Назив и шифра из општег речника набавки: Дрво за огрев - 03413000

1.4.     ВРСТА, ОПИС ДОБАРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Врста и опис добара који су предмет јавне набавке дати су у спецификацији набавке која је саставни део конкурсне документације.

1.5.     ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

1.6. ВРСТА, ОПИС ДОБАРА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

Врста и опис добара која су предмет набавке дати су у спецификацији која је саставни део конкурсне документације и понуде.

Контрола испоруке добара спроводиће се преко посебне комисије коју именује директор школе, а понуђач је дужан да у предвиђеном року испоручи захтевана добра.

1.7.    КОНТАКТ

Контакт особа: Јелена Живојиновић тел. 037/852-400, факс бр. 037/852-400

      Е-mail: skola_vsk@live.com

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1.     ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда, и остала документација која се односи на понуду, мора бити састављена на српском језику у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, захтевима наведеним у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.

Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног тумача.

2.2.     ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуда треба да садржи све ПОДАТКЕ, ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране одговорног лица, на начин прецизиран конкурсном документацијом.

Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђаче који наступају самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача.

 

2.3.     ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач мора Образац понуде и све обрасце, који су саставни део конкурсне документације, осим модела уговора, попунити читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са конкурсном документацијом. Модел уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача који наступа самостално, или са подизвођачима, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Модел уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом.

Пожељно је да понуђачи поштују редослед слагања образаца и докумената у понуди, на начин и редом како је дато у конкурсној документацији.

Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком:

"Понуда за јавну набавку добара  огревног дрвета, партија 3, за грејну сезону  2014/15,  бр. 2-2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт

особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Документа којима се доказује испуњеност услова, осим образаца, могу бити у неовереним фотокопијама.

2.3.1.      Рок за достављање понуда

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: ОШ 'Велизар Станковић-Корчагин'',37204 Велики Шиљеговац, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је 16. 09. 2014. године до 10,00 часова.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Неблаговремене понуде неће бити отваране и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су исте поднете неблаговремено.

2.3.2.      Отварање понуда

Јавно отварање понуда обавиће се дана 16. 09. 2014. године са почетком у 12,00 h у Центру за стручно усавршавање у Крушевцу, ул.Балканска 63 , пети спрат, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

2.4.      ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

2.5.      НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или омоту.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти-омоту да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ ''Велизар Станковић-Корчагин“, б.б 37204 Велики Шиљеговац са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку добара -  огревног дрвета, партија 3, за грејну сезону 2014/15  бр. 2-2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ

 

или „Допуна понуде за јавну набавку добара -  огревног дрвета, партија 3,  за грејну сезону 2014/15.,  бр.2-2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ

или „Опозив понуде за јавну набавку добара - огревног дрвета, партија 3, за  грејну сезону 2014/15  бр. 2-2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ

Понуда не може бити измењена, допуњена или опозована после истека рока за подношење понуда.

2.6.     САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.7.     УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Условима за учешће у поступку јавне набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

2.8.     УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

           члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

          понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

          понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

          понуђачу који ће издати рачун,

          рачуну на који ће бити извршено плаћање,

          обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача дужна је да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу конкурсне документације, у складу са Условима за учешће у поступку јавне набавке.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

2.9.      НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Плаћање се врши у року до 45 (четрдесет пет) дана од дана извршене испоруке добара, по испостављеној фактури.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

У случају да понуђач наведе другачији рок и начин плаћања, понуда ће се одбити, као неприхватљива.

2.10.       ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У

ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

Понуђач се обавезује да предметна добра испоручи по цени из понуде, која je фиксна и не може се мењати.

2.11.       ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац ће:

1)      чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди;

2)      одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)      чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

2.12.      ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може искључиво, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

 

НАПОМЕНА:     Тражење додатних информација и обавештења у вези са

припремањем понуде и конкурсне документације, усменим путем или телефоном, није дозвољено.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: ОШ ''Велизар Станковић-Корчагин“, б.б.3,37204 Велики Шиљеговац са напоменом: "Захтев за додатним информацијама

или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара -  огревног дрвета, партија 3,  за грејну сезону 2014/15,  бр. 2-2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавиће на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

2.13.    ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

У циљу прегледа, вредновања и упоређивња понуда Наручилац може од понуђача, у писменој форми, тражити додатна појашњења одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року од највише 3 (три) радна дана од дана пријема захтева за појашњење понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити као неприхватљива.

2.14.    ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице и меничног овлашћења је 15 (петнаест) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

2.15.    КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Ако је нека од понуђених цена за набавку добара неуобичајено ниска цена, сагласно члану 92. Закона о јавним набавкама, наручилац ће захтевати од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Напред наведено образложење понуђач је у обавези да достави наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева. Наручилац ће по добијању образложења проверити меродовне саставне елементе понуде који су образложени.

Наручилац нарочито проверава испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити права интелектуалне својине од стране понуђача и може од понуђача захтевати достављање одговарајућих доказа.

2.16.    ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи рок важења (опције) понуде.У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим роком важења (опције) понуде,наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача која је раније примљена             ( заведена) код наручиоца.

2.17.    РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде, у складу са чланом 90. став 2. Закона о јавним набавкама.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

2.18.    РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Испорука добара врши се франко наручилац - подручна одељења школе, у року од 15 дана од закључења уговора, а према динамици која ће се утврдити са наручиоцем према спецификацији добара.

У случају да понуђач наведе дужи рок и другачији начин за испоруку добара, понуда ће се одбити, као неприхватљива.

2.19.    ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, измене или допуне објавиће на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

2.20.    ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Уколико понуђач приликом припреме понуде у конкурсној документацији увиди грешку (било да се ради о обрасцу понуде, моделу уговора, спецификацији добара и др.) дужан је да одмах обавести Наручиоца како би грешка била исправљена, а потенцијални понуђачи обавештени. Ни у ком случају понуђач не сме исправљати конкурсну документацију (нити дописивати), јер ће се у том случају његова понуда сматрати неприхватљивом.

2.21.    ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви услови за доделу уговора дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се

започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

2.22.      РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три) године у поступку јавне набавке:

1)      поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2)       учинио повреду конкуренције;

3)      доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4)       одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године.

Докази на основу којих ће наручилац одбити понуду могу бити:

1)      правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2)      исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3)       исправа о наплаћеној уговорној казни;

4)       рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5)      изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

6)      доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача и

7)       други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Наручилац ће одбити понуду и ако:

1)      понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2)       понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3)       понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4)       је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног и

5)     понуда садржи друге недостатке због који није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

2.23.      ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

На основу члана 8. став 1. тачке 20) и 21) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр.29/13 и 104/13), накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.24.      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Након доношења одлуке о додели уговора, Наручилац ће доставити напред наведену одлуку свим понуђачима који су поднели понуде, у року од 3 (три) дана од дана доношења исте.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште биће послата препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

2.25.     ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења Oдлуке о додели уговора или Oдлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу:

Бр. текућег рачуна: 840-742221843-57.

Сврха плаћања: Републичка административна такса, за предметну јавну набавку (обавезно број конкретне јавне набавке).

Корисник (прималац): Буџет Републике Србије.

Шифра плаћања: 153.

Број модела 97.

Позив на број: 50-016.

Износ 40.000,00 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрукује својим радњама.

2.26.     ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ПОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

3.1.     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама,

односно:

1.    да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.    да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.       да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4.    да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

5.    да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију доказа свих или појединих доказа.

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач, у овом поступку јавне набавке, сагласно члану 77. став 4. ЗЈН, доказује се ИЗЈАВОМ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, која је дефинисана конкурсном документацијом - Образац 1 и/или Образац 1.а и/или образац 1.б.

Испуњеност додатног услова, под тачком 1, односно неопходног финансијског капацитета из члана 76.став 2.Закона о јавним набавкама понуђач, у овом поступку јавне набавке, сагласно члану 77.став 4. Закона о јавним набавкама доказује се ИЗЈАВОМ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, која је дефинисанаконкурсном документацијом –Образац 1  и/или Образац 1а и/или образац 1б.

 

Допунске напомене: У случају постојања недоумице о томе да ли понуђач испуњава неки од услова утврђених конкурсном документацијом наручилац може од понуђача тражити да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

3.2.     ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3).

3.3.     ПРОМЕНЕ

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   
 
 
 

Јавна набавка добара - огревног дрвета за потребе ОШ ''Велизар Станковић-Корчагин'' –Велики Шиљеговац  

Образац бр. 1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
   

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76.

Закона о јавним набавкама

 
 
   

Понуђач/носилац групе понуђача

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   
   

Јавна набавка добара -  огревног дрвета за потребе
ОШ ''Велизар Станковић Корчагин'' Велики Шиљеговац

Образац бр. 1.а

 
 
   

ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76.

Закона о јавним набавкама

 
 
   

Члан групе понуђача

 
 
 

(навести назив и адресу понуђача)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да за предметну јавну набавку испуњава следеће услове:

-   да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

-   да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

-да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

-   да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

-  да је при састављању понуде у предметном поступку јавне набавке поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

 

 
 
 

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

 

 

                                                                 М.П.

 

 
 
 

Напомена: У случају заједничке понуде Изјаву попуњава, потписује и оверава печатом овлашћено лице члана групе понуђача, чиме потврђује да сваки понуђач из групе понуђача испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, и члана 75. став 2., а да додатне услове испуњавају заједно.

Образац фотокопирати, попунити, потписати и оверити печатом у потребном броју примерака за сваког члана групе._______________________________________________________________

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
   

Јавна набавка добара -  огревног дрвета за потребе
ОШ ''Велизар Станковић Корчагин''Велики Шиљеговац

Образац бр. 1.б

 
 
   

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75.

Закона о јавним набавкама

 
 
   

Подизвођач

 
 
 

(навести назив и адресу подизвођача)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да за предметну јавну набавку испуњава следеће услове:

-   да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

-   да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

-   да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Датум:

Подизвођач

 

 

М. П.

 

 
 
   

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјаву попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице подизвођача.

Образац фотокопирати, попунити, потписати и оверити печатом у потребном броју примерака за сваког подизвођача.

 
 

 

 

 

 

       
 

Јавна набавка добара - огревног дрвета за потребе
ОШ ''Велизар Станковић Корчагин“Велики Шиљеговац

Образац бр. 2

 

 
 
   

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Огревно дрво – 67 метара просторних

 
 

 

 

 

 

 


                                                                                                                          

ОШ „Велизар Станковић Корчагин“

 

Поступак јавне набавке мале вредности, број 2-2 /2014

Понуда бр.

од

. 2014. године

 


Табела 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

Седиште и адреса Понуђача:

 

Поштански број Понуђача:

 

Одговорно лице (потписник уговора):

 

Особа за контакт:

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Мобилни телефон:

 

E-mail:

 

Текући рачун понуђача и банка:

 

Матични број понуђача:

 

Порески број понуђача - ПИБ:

 

ПДВ број:

 

 


 

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б. и в.)

Табела 2._______________________________________________________________

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Седиште и адреса подизвођача

 

Одговорна особа

 

Особа за контакт

 

Телефон/факс

 

Е-маил:

 

Текући рачун подизвођача

 

Матични број подизвођача

 

Порески број подизвођача - ПИБ:

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Назив члана групе понуђача

 

Седиште и адреса члана групе понуђача

 

Одговорна особа

 

Особа за контакт

 

Телефон/факс

 

Е-маил:

 

Текући рачун члана групе понуђача

 

Матични број члана групе понуђача

 

Порески број члана групе - ПИБ:

 

Део предмета набавке који ће извршити члан групе понуђача:

 

 


Назив подизвођача

 

 

 

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

 

__________________________________________________________________________________

ВРСТА ДОБАРА:

Огревно дрво  -  67 метара просторних

Цена по јединици мере без ПДВ-а

 

Цена по јединици мере са ПДВ-ом

 


 


Укупна цена без ПДВ-а:

 

Словима (укупна цена без ПДВ-а):

ПДВ:

 

Укупна цена са ПДВ-ом:

 

Словима (укупна цена са

ПДВ-ом):

Начин и рок плаћања: у року до 45 (четрдесет пет) дана од дана извршене испоруке добара, по испостављеној фактури.

Рок за испоруку добара:

Испорука добара врши се франко наручилац -

матична школа и

подручна одељења школе

, према динамици која се утврђује са наручиоцем.

 

Опција понуде је _____ краћи од 30 дана).

 дана од дана отварања понуда (не

 

Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

         

 

 


 

 

 


На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама, наводимо интернет адресе надлежних органа са

 

 

 
  Text Box: Јавна набавка добара - огревног дрвета за потребе ОШ ''Велизар Станковић Корчагин'' Велики Шиљеговац
Образац бр. 3

 


 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни

број

Врста трошкова

Износ (у динарима)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Закона о јавним набавкама).

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА:

Уколико Понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади трошкове припреме понуде.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, напред наведени Образац трошкова припреме понуде потписује само овлашћено лице понуђача и оверава печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, напред наведени Образац трошкова припреме понуде потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача и оверава печатом.

Достављање овог обрасца није обавезно.

 

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

 

 


 


 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

Јавна набавка добара - огревног дрвета за потребе
ОШ »Велизар Станковић Корчагин» Велики Шиљеговац

Образац бр. 4

 

 

 

 

 

 

               
   

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
 
   

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступамо независно у предметном поступку јавне набавке добара без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

 
 
   

НАПОМЕНА:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, Изјаву потписује овлашћено лице понуђача и оверава печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и оверава печатом.

Образац копирати у потребном броју примерака.

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Датум:

Потпис овлашћеног лица:

 

 

М.П.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


 
 

У Г О В О Р
О КУПОПРОДАЈИ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

 

Овај Уговор закључен је дана __. __.2014. године између:

1. ОШ «Велизар Станковић  Корчагин» Велики Шиљеговац, , матични бр.07194340, ПИБ 100319797,     текући            рачун  бр.840-59660-16         ,          код Управе за јавна плаћања, коју заступа директор Томислав Степановић (у даљем тексту: наручилац) и

2.

______________________________,_________ мат.бр_____________ ,ПИБ            , текући ______________________________________________рачун

бр.______________ ,   код________________ коју заступа директор___________________

(у даљем тексту: Добављач).

Члан 1.

Предмет овог Уговора је купопродаја   67 метара просторних огревног дрвета, за грејну сезону 2014/15.

Члан 2.

Добављач се обавезује да испоручи 67  метара просторних,  огревног дрвета тврдих лишћара квалитета прве класе по СРПС-у за дрво.

Члан 3.

Наручилац ће испоручиоцу за сваки испоручени мпр. огревног дрвета са истоваром,

платити за испоруку ф-ко крајњи корисник________________ динара   без ПДВ-а,    ПДВ износи

______________ динара, односно                              динара  са ПДВ-ом.

За 67  метара просторних,  укупно са свим трошковима без ПДВ-а износ за плаћање је__

динара, ПДВ износи__________________ динара, односно  са ПДВ-ом износ  од______________

динара.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да плати испоручено огревно дрво за школу у року од 45

четрдесетпет) дана од дана испоруке, односно достављања фактуре.

Копије рачуна са отпремницом доставити наручиоцу.

Члан 5.

 

Уговорене стране су сагласне да је рок испоруке уговорене количине огревног дрвета

прописане чланом 1. овог уговора 15 ( петнаест)дана од дана потписивања

Уговора и представља битан елеменат овог Уговора.

 

Члан 6.

 

Добављач се обавезује да огревно дрво испоручи крајњем кориснику према спецификацији и динамици коју наложи наручилац.Добављач има право на продужење

уговореног рока само у случају више силе и непредвиђених околности сходно Закону и у том случају ће се рок испоруке продужити док се те околности не одклоне.

Члан 7.

 

За квалитет и квантитет испоручених добара гарантује добављач и прихвата све услове гаранције коју је дао уз понуду, као и рекламације. и дужан је најмање један дан раније да обавести  Наручиоца о испоруци, а које може бити једино у радно време од 8 часова до 16 часова,како би Комисија извршила проверу и квалитета  и квантитета испоручених дрва.

 

Члан 8.

 

Добављач се обавезује да предметна добра испоручи по цени из понуде број            од        .___________ .2014. године која је фиксна и која чини саставни део овог Уговора.

Изузетно у случају пораста курса евра, снижења или раста цена на мало за 5% или више, а према подацима Републичког завода за статистику, уз сагласност наручиоца, цена се може променити Анексом уговора.

Члан 9.

Наручилац има право на рекламацију на количину одмах, а на квалитет у року од 3 (три) дана од дана испоруке.

У случају рекламације од стране наручиоца испоручилац је дужан решити рекламацију у року од 7 (седам) дана од дана сазнања за исту.

Члан 10.

 

Наручилац одговара за правилан смештај и чување.

Члан 11.

 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

-       ако Добављач не изврши испоруку на време,

-       ако квалитет не одговара условима прописаним чланом 2. овог Уговора,

-       ако Добављач не поступа по рекламацији из члана 9. овог Уговора.


 

 

Члан 12.

Саставни део овог уговора чине:

-                                                                                                                                                                                                                                                       понуда испоручиоца број број_______________________________________________________ од  . .2014. године,

-       спецификација набавке наручиоца.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а уколико нису у могућности да их реше споразумно, спорна питања ће решавати Привредни суд у Краљеву.

Члан 14.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

 

 

 

 

За Добављача                                                     За наручиоца директор

                                                                                       Томислав Степановић

 

 

                             

 

            

 

 

Технички опис и карактеристике


 

 


 

 - Огревно дрво

 

 


 

 

Ред. број

Матична школа/ подручно одељење

Огревно дрво  (мет. просторних)

Удаљеност  од мат.школе (км)

Могућност прилаза за истовар

Врста грејања

1

Ђунис

8

8

да

Централно

 

2

Беласица

8

6

да

Централно

 

3

Сушица

10

9

да

Пећ

 

4

Зебица

4

6

да

Пећ

 

5

Велико Крушинце

4

10

да

Пећ

 

6

Гревци

4

5

да

Пећ

 

 

7

Рибаре

10

10

да

Централно

 

8

Зубовац

5

13

да

Пећ

 

9

Бољевац

4

16

да

Пећ

 

10

Велики Шиљеговац

10

0

да

Пећ

 

Укупно

                                         67 метара просторних

 

 

Технички опис и карактеристике

Предмет јавне набавке добара је: огревно дрво за потребе основне школе за грејну сезону 2014/2015.

 Огревно дрво- 67 метара просторних

Тражи се квалитет: I (прва) класа

Тражи се облик дрвета:

-         облице и цепанице дужине 1(један) метар.

-         облице пречника од 7 cm до 20 cm.

-         цепанице тетиве лука од 10 cm до 25 cm.

Асортиман: огревно дрво (буква/храст)-мешано (50% - 50%)

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 


 

 -

 

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

          {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „Вeлизар Станковић-Корчагин“ у Великом Шиљеговцу

          АДРЕСА: б.б 37204 Велики Шиљеговац

          {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА www.skolasiljegovac.nasaskola.rs

          {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа.

          {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.

          ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра.

          {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка добара  огревног дрвета, пaртија 3, за грејну сезону  2014/2015

• НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  Дрво за огрев - 03413000

 

Партија 3 -Огревно дрво 67  метара просторних.

         КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

• НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ

АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

-          {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси наручиоца (www.skolasiljegovac.nasaskola.rs). Преузимање је бесплатно.

-          Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац б.б сваког радног дана од 08,00 до  13,00 часова и  до 10,00 часова задњег дана рока за подношење понуда.

• НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком: "Понуда за јавну набавку добара -огревног дрвета, партија 3,  за грејну сезону 2014/2015 бр. 2-2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ", са називом Партија 3 - огревно дрво. На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу:ОШ“ Велизар Станковић-Корчагин», 37204 Велики Шиљеговац , сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је 16.09. 2014. године до 10,00 часова.

 

 

• МЕСТО, ВЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 16. 09. 2014. године са почетком у 12,00 у

Центру за стручно усавршавање у Крушевцу, ул.Балканска 63, пети спрат, уз присуство овлашћених представника понуђача.

          УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

          РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана јавног отварања понуда.

          КОНТАКТ ОСОБА: Јелена Живојиновић, тел. 037/852-400 факс 037/________ 852-400

e-mail: skola_vsk@live.com

ОСНОВНА ШКОЛА „ ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ-КОРЧАГИН “  

                       ВЕЛИКИ ШИЉЕГОВАЦ

 

              КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

      ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

       ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА- ИЗВОЂЕЊE ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА

   ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА  У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ ПО ПАРТИЈАМА

 

                                 БР. 1/2015

 

                            Фебруар  2015. Године

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

                САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

I  ДЕО – ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 2.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

 ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

II ДЕО – ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

 

III ДЕО – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Напомена: Конкурсна документација садржи укупно 65 странa.

 

                                 Страна 2 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац             Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

                                                     I  ДЕО

                                  (ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА)  

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

1. 1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

 

Назив наручиоца: ..................................................Основна школа ''Велизар Станковић-Корчагин''

Адреса: ....................................................................б.б Велики Шиљеговац 37204

Одговорно лице - директор: ................................. Томислав Степановић

Број телефона: ..........................................................037/852-400

ПИБ: ......................................................................... 100319797

Матични број: ...........................................................07194340

Шифра делатности: .................................................. 8520

Банка: ..........................................................................Управа за јавна плаћања

Број текућег рачуна: ..................................................840-59660-16

Интернет адреса: …....................................................www.skolasiljegovac.nasaskola.rs

Е-маил...........................................................................skola_vsk@live.com

 

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Предметна  јавна  набавка  се  спроводи  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности,  у  складу  са 

Законом  и  подзаконским  актима  којима  се  уређују  јавне  набавке, као  и прописима  којима се 

уређује област туризма и организовање екскурзија и наставе у природи.

 

1.3. ВРСТА И ОПИС УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

 

Врста  и  опис  услуга  које  су  предмет јавне  набавке  дати  су  у  спецификацији  набавке  која је 

саставни део конкурсне документације.

 

1.4 . ЦИЉ ПОСТУПКА

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

1.5. КОНТАКТ 

Јелена Живојиновић, тел.037/852-400, факс 037/852-400, е-маил: skola_vsk@live.com

 

1.6.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Предмет јавне набавке је набавка  услуге извођења  екскурзије  ученика  од  1. до 8. разреда   за 

школску 2014/2015.годину. 

Ознака из општег речника 63516000 – услуге организације путовања.

Предметна јавна набавка је обликована по партијама и то:

      ПАРТИЈА 1. – Екскурзија ученика 1. разреда –  једнодневна ,

      ПАРТИЈА 2. – Екскурзија ученика 2. разреда –  једнодневна,

      ПАРТИЈА 3. – Екскурзија ученика 3. разреда – једнодневна ,

      ПАРТИЈА 4. – Екскурзија ученика 4. разреда – једнодневна ,

      ПАРТИЈА 5. – Екскурзија ученика 5. разреда – дводневна,

      ПАРТИЈА 6. – Екскурзија ученика 6.разреда -  дводневна,

      ПАРТИЈА 7. – Екскурзија ученика 7.разреда -  дводневна,

      ПАРТИЈА 8. – Екскурзија ученика 8.разреда -  тродневна.

 

                                                Страна 3 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац        Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

             2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

   2.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

        Понуда,  и  остала  документација  која  се  односи  на  понуду,  мора  бити  састављена  на 

српском  језику  у  складу  са  одредбама  Закона  о  јавним  набавкама,  захтевима  наведеним  у 

позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.

        Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски 

језик и оверен од стране овлашћеног тумача

 

  2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

 

        Понуда    треба   да   садржи    све   ПОДАТКЕ,       ПРИЛОГЕ      и   ОБРАСЦЕ       дефинисане

конкурсном  документацијом.  Обрасци  морају  бити попуњени,  а  сваки  ОБРАЗАЦ  потписан и 

оверен печатом од стране одговорног лица, на начин прецизиран конкурсном документацијом. 

        Уколико  на  обрасцу  није  наведено  ко  исти  попуњава,  потписује  и  оверава,  то  ће  за 

понуђаче   који   наступају   самостално   или   са   подизвођачем   учинити   понуђач,   а   за   групу 

понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача.

        Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи 

на целокупну набавку или само на одређене партије.

        У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се 

може оцењивати за сваку партију посебно.

        Докази из  чл.  75.  и  76.  Закона,  у  случају  да  понуђач  поднесе  понуду  за  две  или  више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у 

једном примерку за све партије.

 

2.3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ

 

        Понуде  се  припремају  у  складу  са  позивом  за  подношење  понуда  и  конкурсном 

документацијом.

        Понуђач   мора   Образац   понуде   и   све   обрасце,     који   су   саставни   део   конкурсне 

документације, осим модела  уговора, попунити читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, 

недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са 

конкурсном   документацијом.   Модел   уговора   потребно   је   да   овери   печатом   и   потпише 

овлашћено лице понуђача који наступа самостално, или са подизвођачима, чиме потврђује да 

прихвата  све  елементе  уговора.  Модел  уговора  потребно  је  да  овери  печатом  и  потпише 

овлашћено  лице  групе  понуђача,  чиме  потврђује  да  прихвата  све  елементе  уговора.Понуда 

мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом. 

        Пожељно је да понуђачи поштују редослед слагања образаца и докумената у понуди, на 

начин и редом како је дато у конкурсној документацији.

        Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да 

се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови

        Понуду доставити на адресу: ОСНОВНА ШКОЛА „ Велизар Станковић-Корчагин“  

Велики Шиљеговац, б.б 37 204 Велики Шиљеговац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку

-  УСЛУГЕ     ИЗВОЂЕЊА  ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА  ОД  1.  ДО  8.  РАЗРЕДА    У  ОШ  ''Велизар 

Станковић-Корчагин''  Велики  Шиљеговац  ЗА  ШКОЛСКУ                2014/2015.годину,  по  партијама,

ЈН бр. 1/2015    - НЕ ОТВАРАТИ” са назнаком партије за коју се подноси понуда.

 

                                            Страна 4 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац      Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

        На  полеђини  коверте  понуђач  је  дужан  да  назначи  назив,  адресу,  телефон  и  контакт 

особу.

        У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

    Документа   којима   се   доказује   испуњеност   услова,   осим   образаца,   могу   бити   у 

неовереним фотокопијама.

 

    2.3.1. Рок за достављање понуда

 

        Понуде  се  могу  достављати  поштом  или  лично  на  адресу:  ОШ  ''Велизар  Станковић-

Корчагин'', б.б Велики Шиљеговац, 37204 , сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

        Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум  понуде  према  редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати доказ о 

потврди  пријема  понуде.  У  потврди  о  пријему  наручилац  ће  навести  датум  и  сат  пријема 

понуде. 

        Крајњи рок за достављање понуда је 11.02.2015.  до 11,00 часова.

        Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 

        Неблаговремене  понуде  неће  бити  отваране  и  по  окончању  поступка  отварања  биће 

враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су исте поднете неблаговремено.

 

      2.3.2. Отварање понуда

 

    Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана 11.02.2015. године у 12,00 часова

у просторијама Наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача. 

      Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији 

за  јавну  набавку  писмено  овлашћење  за  учешће  у  поступку  јавног  отварања  понуда,  које  је 

заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

 

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

        Понуде са варијантама нису дозвољене.

 

2.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

        У  року  за  подношење  понуде  понуђач  може  да  измени,  допуни  или  опозове  своју 

понуду,  на  исти  начин  на  који  је  поднео  и  саму  понуду  -  непосредно  или  путем  поште  у 

затвореној коверти или омоту.

        У  случају  измене,  допуне  или  опозива  понуде,  понуђач  треба  на  коверти-омоту  да 

назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У 

случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

        Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  документа 

накнадно доставља. 

        Измену,  допуну  или  опозив  понуде  треба  доставити  на  адресу:  ОСНОВНА  ШКОЛА 

''ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ-КОРЧАГИН“ б.б Велики Шиљеговац, 37 204 , са назнаком:

 

„Измена   понуде   за   јавну   набавку    ЈН   бр.  1/2015   - УСЛУГЕ     ИЗВОЂЕЊА   ЕКСКУРЗИЈЕ 

УЧЕНИКА  ОД  1.  ДО  8.  РАЗРЕДА        ОШ  ''Велизар  Станковић-Корчагин''  Велики  Шиљеговац       ЗА 

ШКОЛСКУ  2014/2015.годину, по партијама - НЕ ОТВАРАТИ” или

 

                                           Страна 5 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац         Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

„Допуна   понуде      за   јавну   набавку   ЈН   бр.   1/2015   - УСЛУГЕ      ИЗВОЂЕЊА   ЕКСКУРЗИЈЕ 

УЧЕНИКА  ОД  1.  ДО  8.  РАЗРЕДА          ОШ  ''Велизар  Станковић-Корчагин''  Велики  Шиљеговац         ЗА 

ШКОЛСКУ  2014/2015.годину, по партијама - НЕ ОТВАРАТИ” или

 

„Опозив   понуде      за   јавну   набавку   ЈН   бр.   1/2015   - УСЛУГЕ      ИЗВОЂЕЊА   ЕКСКУРЗИЈЕ 

УЧЕНИКА   ОД   1.   ДО   8.   РАЗРЕДА     ОШ   ''Велизар   Станковић-Корчагин''   Велики   Шиљеговац     ЗА 

ШКОЛСКУ  2014/2015.годину, по партијама - НЕ ОТВАРАТИ” 

 

        Понуда   не   може   бити   измењена,      допуњена   или   опозована     после   истека   рока   за 

подношење понуда.

 

   2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

        Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

        Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду,  не  може  истовремено  да  учествује  у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 

понуда.

        У  Обрасцу  понуде,  понуђач  наводи  на  који  начин  подноси  понуду,  односно  да  ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

   2.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

 

        Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе 

да  понуду  подноси  са  подизвођачем,  проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће  поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

        Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

        Уколико  уговор  о  јавној  набавци  буде  закључен  између  наручиоца  и  понуђача  који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

        Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености           услова  који  су 

наведени  у  конкурсној     документацији,  у  складу  са  Условима  за  учешће  у  поступку  јавне 

набавке.

        Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

        Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код  подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

        2.8. УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

        Понуду може поднети група понуђача.

        Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  саставни  део  заједничке  понуде  мора  бити 

споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу  обавезују  на  извршење 

јавне  набавке,  а  који  обавезно  садржи  податке  из  члана  81.  ст . 4.  тач.  1)  до  6)  Закона  и  то 

податке о: 

      члану  групе  који  ће  бити  носилац  посла,  односно  који  ће  поднети  понуду  и  који  ће 

        заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

      понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

      понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

      понуђачу који ће издати рачун,

      рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

      обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 

                                             Страна 6 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац        Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

        Група понуђача дужна је да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу конкурснe документацијe, у складу са Условима за учешће у поступку јавне набавке.

        Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

        Задруга  може  поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун  задругара  или 

заједничку понуду у име задругара.

        Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

        Ако  задруга  подноси  заједничку  понуду  у  име  задругара  за  обавезе  из  поступка  јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

  2.9. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

        Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у месечним ратама, и то у 5 месечних рата, 

за све партије. Последња рата код сваке партије доспева за плаћање након реализације у слуге у 

року до 45 дана од пријема коначне фактуре за извршену услугу.

 

   2.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

   У ПОНУДИ

 

        Цена мора бити исказана у динарима као укупан новчани износ који Наручилац плаћа Понуђачу. 

Понуђач  је    дужан  да  у обрасцу  понуде  искаже  укупну  цену  аранжмана  по једном  ученику и укупну 

цену аранжмана односно услуге за очекивани број ученика. При оцени понуда наручилац ће рангирати

понуђену цену аранжмана по једном ученику. 

        У  понуђену  цену  аранжмана  треба  да  буду  урачунати  сви   трошкови    које  понуђач  има  у 

реализацији предметне јавне набавке, а који су наведени у техничкој спецификацији, (превоз, цена 

свих  улазница  и  трошкови  осигурања,  а  за  ученике  на    дводневној,тродневној  екскурзији         и 

смештај и исхрана), као и евентуални други трошкови који улазе у цену аранжмана. 

        Понуђена цена аранжмана по једном ученику је фиксна и не може се мењати.

        Укупна понуђена цена (дата за очекивани број ученика) може бити мања или већа, зависно од 

тачног броја ученика који ће бити утврђен на основу писаних сагласности родитеља.

        Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона.

 

   2.11. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

 

        Предметна   набавка   не   садржи   поверљиве   информације  које   наручилац   ставља   на 

располагање.

        Наручилац ће:

        1)  чувати  као  поверљиве    све  податке  о  понуђачима  садржане  у  понуди  које  је  као 

            такве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди;

        2)  одбити   давање   информације   која   би   значила   повреду   поверљивости   података 

            добијених у понуди;

        3)  чувати  као  пословну  тајну  имена  заинтересованих  лица,  понуђача  и  подносилаца 

            пријава,  као  и  податке  о  поднетим  понудама,  односно  пријавама,  до  отварања 

            понуда, односно пријава.

        Неће  се  сматрати  поверљивим  докази  о  испуњености  обавезних  услова,  цена  и  други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

 

                                            Страна 7 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац       Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

2.12. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА

 

        Понуђач    може    искључиво,    у   писаном    облику,   тражити    од   Наручиоца     додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека 

рока за подношење понуде.

        НАПОМЕНА:  Тражење  додатних  информација  и  обавештења  у  вези  са  припремањем 

понуде и конкурсне документације, усменим путем или телефоном, није дозвољено.

        Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  у  вези  са  припремањем  понуде 

заинтересовано  лице  ће  упутити  на  следећу  адресу:  ОШ  ''Велизар  Станковић-Корчагин“б.б 

Велики  Шиљеговац  37204  (e-mail:  skola_vsk@live.com)  са  напоменом:  „Захтев  за  додатним 

информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације                  за  јавну  набавку     услуге 

извођења  екскурзије  ученика  од  1.  до  8.  разреда ОШ  ''Велизар  Станковић-Корчагин''  Велики 

Шиљеговац, за школску 2014/15. годину, по партијама ЈН бр.  1/2015.''

        Наручилац  ће  заинтересованом  лицу  у  року  од  3  (три)  дана  од  дана  пријема  захтева, 

послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавиће на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.

        Ако   је   документ   из  поступка   јавне   набавке   достављен   од   стране   наручиоца   или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је 

да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

 

 2.13. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

        У  циљу  прегледа,  вредновања  и  упоређивања  понуда  Наручилац  може  од  понуђача,  у 

писменој форми, тражити додатна објашњења, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

        Наручилац   може   уз   сагласност   понуђача   да   изврши   исправке   рачунских   грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

        Ако  се  понуђач  не  сагласи  са  исправком  рачунских  грешака,  наручилац  ће  његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

2.14. ГАРАНЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ИНСОЛВЕНТНОСТИ И НЕИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ 

ОБАВЕЗА

 

        Понуђач је обавезан да уз осталу документацију која чини саставни део понуде достави 

прописану  полису  осигурања  за  случај  инсолвентности,  као  и  прописану  полису  осигурања

ради накнаде штете путницима настале неиспуењем, делимичним испуњењем или неуредним 

испуњењем уговорних обавеза.

 

2.15. ДОДАТНО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  ИСПУЊЕЊА  УГОВОРНИХ  ОБАВЕЗА  ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

 

        Понуђач  који  се  налази  на  списку  негативних  референци  који  води  Управа  за  јавне 

набавке,  у  складу  са  чланом  83.  Закона,  а  који  има  негативну  референцу  за  предмет  набавке 

који  није  истоврстан  предмету  ове  јавне  набавке,  а  уколико  таквом  понуђачу  буде  додељен 

уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу: бланко сопствену меницу, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

мора  бити  оверена  печатом  и  потписана  од  стране  лица  овлашћеног  за  заступање,  а  уз  исту 

мора  бити  достављено  попуњено  и  оверено  менично  овлашћењe,  са  назначеним  износом  од 

15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу. Рок важења менице и меничног овлашћења је  10 (десет) дана дужи од истека рока 

за коначно извршење посла.

 

                                           Страна 8 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац                  Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

2.16. КРИТЕРИЈУМ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

 

         Критеријум  за  оцењивање  понуда  је  :ЕКОНОМСКИ  НАЈПОВОЉНИЈА  ПОНУДА.  Избор 

најповљније   пондуе   вршиће   се   за   сваку   партију   посебно   применом   критеријума   ''економски 

најповољнија понуда'', а критеријуми за вредновање понуде су:

 

            1. Цена ......................................................................................... 50 пондера

            2.Референтна листа       (реализовни излети, екскурзије и наставе у природи 

             у школској 2011/12.,2012/13. и 2013/14.години)           ..................... 20 пондера

             3. Гратис за ученике        .....................................        10 пондера

             4. Кадровски капацитети           .........................................................10 пондера

             5. Додатни гратис за једног близанца и

         треће дете ако су сва деца ђаци Школе            ........................................ 10 пондера

 

 2.16.1   ПОНУЂЕНА ЦЕНА

         Максимални   износ   овог   критеријума   износи   50   пондера.Максимални   износ   добија 

понуђач који понуди најнижу цену по ученику.               Остали се рангирају по формули:

         Број пондера = Најнижа цена/понуђена цена x 50

 

 2.16.2

         РЕФЕРЕНТНА            ЛИСТА      (приложити       фотокопиране        Уговоре     реализованих       излета,

екскурзија и наставе у природи из школске  2011/12.,2012/13. и 2013/14.години)

          а) преко 150  уговора                                                            20 пондера

          б) од 111 до 150 уговора                                                          16 пондера

          в) од 71 до 110 уговора                                                           12 пондера

          г)  од 31 до 70 уговора                                                          8   пондера

         д)  од 10 до 30 уговора                                                           4 пондера

 2.16.3

 

         ГРАТИС ЗА УЧЕНИКЕ (уписати у понуди)

          а)  1 гратис на мањи број ученика од 15 плативих                              10  пондера

          б)  1 гратис на    15 до 19 плативих ученика                                   8  пондера

          в)  1 гратис на 20 до 29 плативих ученика                                       6 пондера

          г)  1 гратис на 30 до 39 плативих ученика                                      4  пондера

         д)   1 гратис на 40 и више плативих ученика                                       2 пондера

          ђ)    без                      гратиса                                             0                      пондера

 

                                                    Страна 9 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац           Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

 2.16.4.

        КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ -ЗАПОСЛЕНИ

        а) 5 и преко 5 запослених /у радном односу /                             10 пондера

        б) 4 запослена                                                           7 пондера

        в) 3 запослена                                                           4 пондера

 

        г) 2  запослена                                                                                             1 пондер  

 

         (Доставити фотокопиране уговоре о раду, радне књижице и образац М-пријава на 

       ПИО).

 

 2.16.5

        ДОДАТНИ ГРАТИС ЗА ЈЕДНОГ БЛИЗАНЦА И ТРЕЋЕ ДЕТЕ (уписати у понуди)

 

        а)  додатни гратис у попусту од 50% на дату цену                                  10 пондера

        б)  додатни гратис у попусту од 30% на дату цену                                   7 пондера

        в)  додатни гратис у попусту од 10% на дату цену                                   4 пондера

        г)   без додатног гратиса у попусту на дату цену                                   0 пондера

 

        Ако  је  нека  од  понуђених  цена  за  набавку  услуга  неуобичајено  ниска  цена,  сагласно 

члану    92.  Закона    о   јавним   набавкама,     наручилац     ће   захтевати    од   понуђача    детаљно 

образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

        Напред наведено образложење понуђач је у обавези да достави наручиоцу у року од 3 

(три)  дана  од  дана  пријема  захтева.  Наручилац  ће          по  добијању  образложења  проверити

меродовне саставне елементе понуде који су образложени.

        Наручилац нарочито проверава испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о 

заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине  и  заштити  права 

интелектуалне   својине   од   стране   понуђача   и   може   од   понуђача   захтевати   достављање 

одговарајућих доказа.

 

  2.17.   ЕЛЕМЕНТИ           КРИТЕРИЈУМА             НА     ОСНОВУ        КОЈИХ        ЋЕ    НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ  ДОДЕЛУ  УГОВОРА  У  СИТУАЦИЈИ  КАДА  ПОСТОЈЕ  ДВЕ  ИЛИ  ВИШЕ 

ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

 

У  случају  да  постоје  две  или  више  понуда  са једнаким  бројем  пондера ,  наручилац  ће  избор 

најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио 

нижу  цену.  У  случају  да  постоје  две  или  више  понуда  са  истим  бројем  пондера  и             истом 

понуђеном  ценом,  наручилац  ће  избор  најповољније  понуде  извршити  на  тај  начин  што  ће 

изабрати понуду понуђача која је раније примљена (заведена) код наручиоца.

 

 2.18. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

 

        Рок  важења  понуде  је  минимум  180  (сто  осамдесет)  дана  од  дана  јавног  отварања 

понуда. 

        У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  ће  у  писаном  облику  затражити  од 

понуђача  продужење  рока  важења  понуде,  у  складу  са  чланом  90.  став  2.  Закона  о  јавним 

набавкама.

        Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  не  може  мењати 

понуду.

 

                                             Страна 10 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац      Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

2.19. РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА

 

        Рок за извршење услуга за сваку појединачну партију дат је у техничкој спецификацији 

која је саставни део конкурсне документације.

Напомена: Екскурзије  се не могу организовати у време школског распуста.

 

  2.20. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

        Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију,  измене  или  допуне  објавиће  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет 

страници.

        Ако наручилац измени или допуни конкурсну  документацију  осам  или мање дана пре 

истека  рока   за  подношење  понуда,  наручилац  ће  продужити  рок  за  подношење  понуда  и 

објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

 

  2.21. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

 

        Уколико  понуђач  начини  грешку  у  попуњавању,  дужан  је  да  исту  избели  и  правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

        Уколико   понуђач   приликом   припреме   понуде   у   конкурсној   документацији   увиди 

грешку (било да се ради о обрасцу понуде, моделу уговора, спецификацији добара и др.) дужан 

је  да  одмах  обавести  Наручиоца  како  би  грешка  била  исправљена,  а  потенцијални  понуђачи 

обавештени.  Ни  у  ком  случају  понуђач  не  сме  исправљати  конкурсну  документацију  (нити 

дописивати), јер ће се у том случају његова понуда сматрати неприхватљивом.

 

  2.22. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

        Наручилац  је  дужан  да  обустави  поступак  јавне  набавке  уколико  нису  испуњени  сви 

услови  за  доделу   уговора  дефинисани  Законом  о  јавним  набавкама  и  овом  конкурсном 

документацијом.

        Наручилац  може  да  обустави  поступак  јавне  набавке  из  објективних  и  доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест 

месеци.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним 

од понуђача за поједину партију или за све партије које су предмет ове јавне набавке, из разлога 

предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије        и наставе у природи у основној школи, број: 

610-00-790/2010-01 од 16.09.2010.године у коме је превиђено:“ Услови за извођење екскурзије и 

наставе у природи:  Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, 

по правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање 

циљева и задатака.

Изузетно,  екскурзија  може  да  се  организује  ако  писмену  сагласност  да  најмање  60% 

родитеља ученика одељења. Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се 

са  истим  садржајем,  по  правилу,  истовремено.  Ако  нису  испуњени  наведени  услови, 

директор школе обуставља извођење екскурзије. 

 

  2.23. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

 

        Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три)

године у поступку јавне набавке:

        1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

 

                                          Страна 11 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац        Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

        2)  учинио повреду конкуренције;

        3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

            уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

        4)  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

        Наручилац  ће  одбити  понуду  уколико  поседује  доказ  који  потврђује  да  понуђач  није 

испуњавао  своје  обавезе  по  раније  закљученим  уговорима         о  јавним  набавкама  који  су  се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године.

 

        Докази  на основу којих ће наручилац одбити понуду могу бити:

        1)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

        2)  исправа  о  реализованом  средству  обезбеђења  испуњења  обавеза  у  поступку  јавне 

            набавке или испуњења уговорних обавеза;

        3)  исправа о наплаћеној уговорној казни;

        4)  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

        5)  изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

            под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

        6)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

            понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача и 

        7)  други  одговарајући  доказ  примерен  предмету  јавне  набавке,  који  се  односи  на 

            испуњење  обавеза  у  ранијим  поступцима  јавне  набавке  или  по  раније  закљученим 

            уговорима о јавним набавкама.

        Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. Закона о јавним 

набавкама,  који  се  односи  на  поступак  који  је  спровео  или  уговор  који  је  закључио  и  други 

наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

        Наручилац ће одбити понуду и ако:

        1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

        2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

        3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

        4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног и 

        5)  понуда  садржи  друге  недостатке  због  који  није  могуће  утврдити  стварну  садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

 

  2.24. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

 

        На  основу  члана  8.  став  1.  тачке  20)  и  21)  Правилника  о  обавезним  елементима 

конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености 

услова  ("Службени  гласник  Републике  Србије",        бр.29/13  и  104/13),  накнаду  за  коришћење 

патента,  као и  одговорност  за повреду  заштићених  права  интелектуалне  својине  трећих  лица 

сноси понуђач.

 

  2.25. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

        Рок  у  коме  ће  Наручилац  донети  одлуку  о  додели  уговора  је  10  (десет)  дана  од  дана 

јавног отварања понуда.

        Након  доношења  одлуке  о  додели  уговора,  Наручилац  ће  доставити  напред  наведену 

одлуку  свим  понуђачима  који  су  поднели  понуде,  у  року  од  3  (три)  дана  од  дана  доношења 

исте.

        Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора 

имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште 

биће послата препоручено са повратницом.

       Ако  понуђач  одбије  пријем  одлуке,  сматра  се  да  је  одлука  достављена  дана  када  је 

пријем одбијен.

 

                                           Страна 12 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац        Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

  2.26. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

 

        Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

        Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца.

        Захтев   за   заштиту   права   којим   се   оспорава   врста   поступка,   садржина   позива   за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања.

        После  доношења  Oдлуке  о  додели  уговора  или  Oдлуке  о  обустави  поступка,  рок  за 

подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема oдлуке.

        Примерак  захтева  за  заштиту  права  подносилац  истовремено  доставља  Републичкој 

комисији.

        О  поднетом  захтеву  за  заштиту  права  наручилац  обавештава  све  учеснике  у  поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 (два)  дана од дана пријема захтева за заштиту права.

        Подносилац захтева је дужан да уплати таксу:

        Бр. текућег рачуна: 840-742221843-57.

        Сврха   плаћања:   Републичка   административна   такса,   за   предметну   јавну   набавку 

(обавезно број конкретне јавне набавке).

        Корисник (прималац): Буџет Републике Србије.

        Шифра плаћања: 153.

        Број модела 97.

        Позив на број: 50-016.

        Износ 40.000,00 динара.

 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрукује својим радњама.

 

 2.27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

 

        Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор 

у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

        Уколико  у  року  за  подношење  понуда  пристигне  само  једна  понуда  и  та  понуда  буде 

прихватљива,  наручилац  ће  сходно  члану  112.  став  2.  тачка  5)  ЗЈН-а  закључити  уговор  са 

понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора. 

        У  случају  да  понуђач  чија  је  понуда  изабрана  као  најповољнија  одбије  да  закључи 

уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

        Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности 

се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

 

                                           Страна 13 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац         Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

      И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

                       ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

        3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

       3.1.1.  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

                обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, 

                и то:

            1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

                (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

            2)  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

                члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

                привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

                давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

            3)  Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

                објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

            4)  Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са 

                прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној 

                територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

            5)  Да  има   важећу   дозволу  надлежног  органа  за  обављање  делатности  која  је 

                предмет јавне набавке  (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона. Пунуђач треба да поседује 

                важећу  лиценцу  издату  од  Министарства  туризма  а  за  обављање  делатности 

                организовања путовања,

            6)  Понуђач  је  дужан  да  при  састављању  понуде  изричито  наведе  да  је  поштовао 

                обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити на  раду,  запошљавању  и 

                условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

                интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

 

       3.1.2.    Понуђач  који  учествује  у  поступку  предметне  јавне  набавке,  мора  испунити 

                додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, 

                и то: 

 

у погледу техничког капацитета:

 

1. да у моменту подношења понуде има предрезервацију објекта за смештај и исхрану (хотела 

са три звездице-двокреветне, трокреветне и четворокреветне- за партије 5,6,7 и 8)

 

 2. да у моменту подношења понуде поседује (у својини,по основу закупа, уговора о пословно-

техничкој    сарадњи     или   други    доказ-одговарајућа      потврда)    регистроване     аутобусе,    да 

располаже  прецизним    подацима  о  превознику  којег  ангажује  са  врстом  превозног  средства 

који  користи  (аутобус  високе  туристичке  класе-клима,тв/видео),           који  није  старији  од     10

година;

 

у погледу кадровског капацитета:

 

3. да у тренутку објављивања позива за подношење понуда има у радном односу минимум два 

запослена  лица  на  пословима  организације  путовања,  да    има  обезбеђено  стручно  особље за 

реализацију  екскурзије  (  туристичког  пратиоца  односно  туристичког  водича  са  положеним 

стручним испитом и лекара пратиоца за путовања дужа од једног дана);

 

                                            Страна 14 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац            Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

у погледу пословног капацитета:

 

4. да у моменту подношења понуде има Програм путовања за партију за коју подноси понуду, 

као и Опште услове путовања;

 

 5.  да  у  моменту  подношења  понуде  има  доказе  о  искуству  у  реализацији  услуга  (настава  у 

 природи, екскурзије) у предшколским установама,основним и средњим школама за период од 

 три године уназад од дана објављивања јавног позива (најмање 10 уговора) .

 

у погледу финансијског  капацитета

 

6.  да је понуђач остварио позитиван резултат пословања у 2013. години

 

       3.1.3.  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

                 подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

                 Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће 

                 понуђач извршити преко подизвођача.

 

       3.1.4   Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

                 да  испуни  обавезне  услове  из  члана  75.  став  1.  тач.  1)  до  4)  Закона,  а  додатне 

                услове испуњавају заједно. 

                Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

                понуђача   којем   је   поверено   извршење   дела   набавке   за   који   је   неопходна 

                испуњеност тог услова.

 

                .

                3.2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

Испуњеност   обавезних  услова  за  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке,   понуђач 

доказује достављањем следећих доказа:

 

    1)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

        регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

    2)  Услов  из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  2)  Закона  -  Доказ:     Правна  лица:     1)  Извод  из  казнене 

        евиденције,  односно  уверењe  основног  суда  на  чијем  подручју  се  налази  седиште 

        домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

        лица, којим се потврђује да  понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, 

        кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита, 

        кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

        криминал  Вишег  суда  у  Београду,  којим  се  потврђује  да  понуђач  није  осуђиван  за  неко  од 

        кривичних   дела   организованог   криминала;   3)   Извод   из   казнене   евиденције,   односно 

        уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

        понуђача  није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела  против 

        животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  и 

        неко    од   кривичних   дела      организованог   криминала        Уколико   понуђач       има    више 

        законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

        Предузетници   и   физичка   лица:          Извод   из   казнене   евиденције,   односно   уверење 

        надлежне  полицијске  управе  МУП-а,  којим  се  потврђује  да  није  осуђиван  за  неко  од 

        кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

        дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

        или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

        или према месту пребивалишта).

 

                                              Страна 15 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац       Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

        Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

    3)  Услов  из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  3)  Закона  -  Доказ:  Правна  лица:  Потврде  привредног  и 

        прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда 

        Агенције  за  привредне  регистре  да  код  тог     органа  није  регистровано,  да  му  је  као 

        привредном  друштву  изречена  мера  забране  обављања  делатности,  која  је  на  снази  у 

        време објаве позива за подношење понуда;  Предузетници: Потврда прекршајног суда 

        да  му  није  изречена  мера  забране  обављања  делатности,  или  потврда  Агенције  за 

        привредне  регистре  да  код  тог  органа  није  регистровано,  да  му  је  као  привредном 

        субјекту  изречена  мера  забране  обављања  делатности,  која  је  на  снази  у  време  објаве 

        позива  за  подношење  понуда  Физичка  лица:  Потврда  прекршајног  суда  да  му  није 

        изречена мера забране обављања одређених послова. 

                Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

    4)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона  - Доказ:  Уверење  Пореске  управе Министарства 

        финансија  и привреде  да  је  измирио  доспеле порезе  и  доприносе  и уверење  надлежне 

        управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

        прихода  или  потврду  Агенције  за  приватизацију  да  се  понуђач  налази  у  поступку 

        приватизације. 

        Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 

    5)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: дозвола за обављање делатности која је 

        предмет јавне набавке издата од стране надлежног органа за издавање дозволе -Лиценца 

    6)  за  организовање  туристичких      путовања    коју  издаје  Агенција  за  привредне  регистре 

        Регистар туризма. Дозвола мора бити важећа.

    7)  Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ:  Потписан о оверен  Oбразац изјаве (Образац бр. 6

        Конкурсне документације).  Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

        понуђача  и  оверена  печатом. Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора 

        бити  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и 

        оверена печатом.

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа:

 

        1.  Фотокопија  Потврде  о  предрезервацији  објекта  са  двокреветним  ,  трокреветним  и 

четворокреветним  собама  за  смештај  и  исхрану  за  екскурзију  ученика  5,  6,  7  и  8.  разреда(за 

хотеле категорија најмање три звездице).

 

         2. Фотокопија Уговора о пословно-техничкој сарадњи или Потврде о сарадњи између 

        превозника  и  туристичке  агенције  о  обезбеђивању  висококомфорних  аутобуса,  или 

        Доказ  о  својини,  или  Уговор  о    закупу  горе  наведених  аутобуса,  читаче  саобраћајних 

        дозвола као доказ о старости аутобуса.

 

Доказ  под  тачком  1.  и  2.  треба  самостално  да  испуни  понуђач  у  случају  ако  понуду 

подноси  самостално  или  са  подизвођачима,  односно  овај  доказ  треба  да  испуни              група 

понуђача кумулативно.

 

        3.  Копије  уговора  о  раду,  радних  књижица  и  М  образаца  о  поднетој  пријави  на 

            обавезно социјално осигурање за сва   запослена лица, потписана и оверена   Изјава

            (Образац    бр.7.)  понуђача    под    материјалном     и   кривичном     одговорношћу      о 

            испуњавању  додатних  услова  који  се  односе  на  ангажовање  стручног           особља  и 

 

                                           Страна 16 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац      Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

            других експерата (ангажовање лекара пратиоца- за партије 5, 6, 7 и 8 и туристичких 

            пратиоца односно водича са положеним стручним испитом- за све партије).

 

        4.   Оверени  Програм  путовања  у  писаној  форми  у  складу  са  Законом  о  туризму  са 

            садржајем  датим   у   Позиву  и  Конкурсној  документацији,       као  и  Опште   услове 

            путовања у складу са Законом о туризму. 

 

        5.   Попуњен,    потисан    и  оверен   Списак    најважнијих    релевантних    (  екскурзије)

            пружених   услуга    (најмање   десет)   за   период   од   три   године   уназад   од   дана 

            објављивања позива за подношење понуда (Образац бр. 8 Конкурсне документације)

            и Копије уговора о пруженим услугама наведеним у Списку;

 

        6.  За финансијски  капацитет –     биланс стања и биланс успеха или извештај о бонитету

            за 2013. годину

 

Доказе под тачкама 3. до 6. треба самостално да испуни понуђач.

 

 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

 наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 

 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 

 дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

 Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

 

 Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  понуђач  је  дужан  да  за  подизвођача 

 достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. 

 став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

 Наведене  доказе  о  испуњености  услова  понуђач  може  доставити  у  виду  неоверених 

 копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 

је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

 оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 

 на  увид  оригинал  или  оверену  копију  тражених  доказа,  наручилац  ће  његову  понуду  одбити 

 као неприхватљиву.

 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 

 да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који 

је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

 Наручилац   неће   одбити   понуду   као   неприхватљиву,   уколико   не   садржи   доказ   одређен 

 конкурсном  документацијом,  ако  понуђач  наведе  у  понуди  интернет  страницу  на  којој  су 

 подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

 Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља  копију 

 електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

 документ,  осим  уколико  подноси  електронску  понуду  када  се  доказ  доставља  у  изворном 

 електронском облику.

 

 Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне  и додатне услове, биће 

 одбијена као неприхватљива.

 

 3.3  ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ

 

   Понуђач не мора да достави Oбразац трошкова припреме понуде (образац бр.4).

 

                                          Страна 17 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац       Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

 3.4. ПРОМЕНЕ

 

        Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези  са  испуњеношћу  услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења  одлуке, 

односно   закључења   уговора,   односно   током   важења   уговора   о   јавној   набавци   и   да   је 

документује на прописани начин.

 

                       II – ДЕО ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

 

                                          Страна 18 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац         Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

                                               Образац бр. 1

 

            ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈИ/АМА ЗА КОЈУ/Е ПОДНОСИ ПОНУДУ

 

Понуђач: ______________________________________________________________________

 

Подносим Понуду за (заокружити под А или Б):

А. Целокупну набавку

Б. За партију/е

 

Партија број                                        Назив партије

Партија 1.       Екскурзија ученика oд 1. разреда –  једнодневна

 

Партија 2.       Екскурзија ученика 2. разреда –  једнодневна

 

Партија 3.       Екскурзија ученика 3. разреда – једнодневна

 

Партија 4.       Екскурзија ученика 4. разреда –  једнодневна

 

Партија 5.       Екскурзија ученика 5. разреда –      дводневна

 

Партија 6.       Екскурзија ученика 6. разреда –      дводневна

 

Партија 7.       Екскурзија ученика 7. разреда –      дводневна

 

Партија 8.       Екскурзија ученика 8. разреда –      тродневна

 

Заокружити број партије/а за коју /е се подноси понуда

 

                                                               Потпис овлашћеног лица 

 

                                               М.П.           _________________________

 

Напомена:    Уколико   понуду   подноси   група   понуђача,   Изјава  мора   бити   потписана   од  стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

                                            Страна 19 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац         Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

                                               Образац бр. 1

 

            ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈИ/АМА ЗА КОЈУ/Е ПОДНОСИ ПОНУДУ

 

Понуђач: ______________________________________________________________________

 

Подносим Понуду за (заокружити под А или Б):

А. Целокупну набавку

Б. За партију/е

 

Партија број                                        Назив партије

Партија 1.       Екскурзија ученика oд 1. разреда –  једнодневна

 

Партија 2.       Екскурзија ученика 2. разреда –  једнодневна

 

Партија 3.       Екскурзија ученика 3. разреда – једнодневна

 

Партија 4.       Екскурзија ученика 4. разреда –  једнодневна

 

Партија 5.       Екскурзија ученика 5. разреда –      дводневна

 

Партија 6.       Екскурзија ученика 6. разреда –      дводневна

 

Партија 7.       Екскурзија ученика 7. разреда –      дводневна

 

Партија 8.       Екскурзија ученика 8. разреда –      тродневна

 

Заокружити број партије/а за коју /е се подноси понуда

 

                                                               Потпис овлашћеног лица 

 

                                               М.П.           _________________________

 

Напомена:    Уколико   понуду   подноси   група   понуђача,   Изјава  мора   бити   потписана   од  стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

                                            Страна 19 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац     Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

          Јавна набавка услуге  извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда  ОШ ''Велизар 

                            Станковић-Корчагин'' Велики Шиљеговац

                               за школску 2014/2015.годину , по партијама

 

                                            Образац бр. 2

 

                                     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

               Понуда број_______ од_____________2014.

 

Табела 1. 

 

                                    ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 Назив понуђача:

 

 Седиште и адреса Понуђача:

 

 Поштански број Понуђача:

 

 Одговорно лице (потписник уговора):

 

 Особа за контакт:

 

 Телефон:

 

 Телефакс:

 

 Мобилни телефон:

 

 E-mail:

 

 Текући рачун понуђача и банка:

 

 Матични број понуђача:

 

 Порески број понуђача – ПИБ:

 

 ПДВ број:

 

                                         Страна 20 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац      Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б. и в.)

Табела 2.

 

                                         А) САМОСТАЛНО

 

                                     Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

 Назив подизвођача

 

 Седиште и адреса подизвођача  

 

 Одговорна особа 

 

 Особа за контакт

 

 Телефон/факс

 

 Е-маил:

 

 Текући рачун подизвођача  

 

 Матични број подизвођача  

 

 Порески број подизвођача – ПИБ:

 

 Проценат укупне вредности набавке 

 који ће извршити подизвођач:

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

 подизвођач:

 

                                В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

 Назив члана групе понуђача 

 

 Седиште и адреса члана групе понуђача

 

 Одговорна особа 

 

 Особа за контакт

 

 Телефон/факс

 

 Е-маил:

 

 Текући рачун члана групе понуђача  

 

 Матични број члана групе понуђача  

 

 Порески број члана групе  – ПИБ:

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

 члан групе понуђача:

 

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је 

копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

 

                                          Страна 21 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац           Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

-   Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 

треба  са  својим  подацима  да  попуни  носилац  посла,  док  податке  о  осталим  учесницима  у 

заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

-

         ПАРТИЈА БРОЈ  1 - Екскурзија ученика 1.разреда –  једнодневна

 

                                              Велики Шиљеговац-Крушевац (Лазарев град-Слободиште)-

 ВРСТА УСЛУГА:

                                              Љубостиња-Врњачка Бања-Велики Шиљеговац

 

 Укупна цена по једном ученику:

 

 Словима укупна цена по једном ученику:

 

 Укупна цена за очекивани број од 

 27 ученика:

 

 Словима укупна цена за очекивани број од 27 ученика:

 

Начин и рок плаћања: 5 месечних рата, последња рата након реализације услуге - у року до 45 

дана од пријема коначне фактуре.

 

 Термин реализације услуге: _________________ мај 2015.

 

 Гратиси за ученике: ______________

 

 Додатни гратис у проценту за једног близанца и три  трећа ђака:________________

 

 Гратис за одељењске старешине  : 4 гратиса

 

 Опција  понуде  је  ______  (________________________)  дана  од  дана  отварања  понуда  (не 

 краћи од 180 дана).                                   (словима)

 

 Уз   понуду   прилажемо   прилоге   и   доказе   тражене   конкурсном   документацијом,   програм 

 путовања и опште услове путовања.

                    Датум:                                       Потпис овлашћеног лица:

 

     ____________________________                        ___________________________________

 

                                                     М.П.

 

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да  овласти  једног  понуђача  из 

групе понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

 

                                             Страна 22 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац          Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

         ПАРТИЈА БРОЈ 2  - Екскурзија ученика 2. разреда –  једнодневна

 

                                              Велики     Шиљеговац-Руска        црква     у  Адровцу,Ниш-

 ВРСТА УСЛУГА:

                                              Чегар,Нишка Бања-Велики Шиљеговац

 

 Укупна цена по једном ученику:

 

 Словима укупна цена по једном ученику:

 

 Укупна цена за очекивани број од 

 50 ученика:

 

 Словима укупна цена за очекивани број од 50 ученика:

 

Начин и рок плаћања: 5 месечни рата, последња рата након реализације услуге  - у року до 45 

дана од пријема коначне фактуре

 

 Термин реализације услуге: _____________ мај 2015.

 

 Гратиси за ученике: ______

 

 Додатни гратис у проценту за једног близанца и два трећа  ђака:________________

 

 Гратис за одељењске старешине: 7 гратиса

 

 Опција  понуде  је  ______  (________________________)  дана  од  дана  отварања  понуда  (не 

 краћи од 180 дана).                                  (словима)

 

 Уз   понуду   прилажемо   прилоге   и   доказе   тражене   конкурсном   документацијом,   програм 

 путовања и опште услове путовања.

                    Датум:                                       Потпис овлашћеног лица:

 

     ____________________________                       ___________________________________

 

                                                    М.П.

 

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да  овласти  једног  понуђача  из 

групе понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

 

                                             Страна 23 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац          Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

         ПАРТИЈА БРОЈ 3 - Екскурзија ученика 3. разреда – једнодневна

 

                                              ВеликиШиљеговац-Крагујевац-Шумарице, 

 ВРСТА УСЛУГА:

                                              Топола(Опленац)-Буковичка Бања-Велики Шиљеговац,

 

 Укупна цена по једном ученику:

 

 Словима укупна цена по једном ученику:

 

 Укупна цена за очекивани број од 

 35 ученика:

 

 Словима укупна цена укупна за очекивани број од 35 ученика:

 

Начин и рок плаћања: 5 месечних рата, последња рата након реализације услуге - у року до 45 

дана од пријема коначне фактуре

 

 Термин реализације услуге: ________________мај 2015.

 

 Гратиси за ученике: ___________

 

 Додатни гратис у проценту за једног близанца и једног трећег ђака:_________________

 

 Гратис за одељењске старешине  : 7  гратиса

 

 Опција  понуде  је  ______  (________________________)  дана  од  дана  отварања  понуда  (не 

 краћи од 180 дана).                                  (словима)

 

 Уз   понуду   прилажемо   прилоге   и   доказе   тражене   конкурсном   документацијом,   програм 

 путовања и опште услове путовања.

                    Датум:                                       Потпис овлашћеног лица:

 

     ____________________________                       ___________________________________

 

                                                    М.П.

 

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да  овласти  једног  понуђача  из 

групе понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

 

                                             Страна 24 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац          Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

         ПАРТИЈА БРОЈ 4 - Екскурзија ученика 4. разреда –  једнодневна

 

                                              Велики     Шиљеговац-Сучин-Библиотека,Храм              Светог 

 ВРСТА УСЛУГА:

                                              Саве, ЗОО врт –Калемегдан-Авала- В. Шиљеговац

 

 Укупна цена по једном ученику:

 

 Словима укупна по једном ученику:

 

 Укупна за очекивани број од 

 41 ученика:

 

 Словима укупна цена укупна за очекивани број од 41 ученика:

 

Начин и рок плаћања: 5 месечних рата, последња рата након реализације услуге - у року до 45 

дана од пријема коначне фактуре

 

 Термин реализације услуге:_________________мај 2015.

 

 Гратиси за ученике: 

 

 Додатни гратиси у проценту за једног близанца и два   трећа  ђака:___________

 

 Гратис за одељењске старешине :  5 гратиса

 

 Опција  понуде  је  ______  (________________________)  дана  од  дана  отварања  понуда  (не 

 краћи од 180 дана).                                  (словима)

 

 Уз   понуду   прилажемо   прилоге   и   доказе   тражене   конкурсном   документацијом,   програм 

 путовања и опште услове путовања.

                    Датум:                                       Потпис овлашћеног лица:

 

     ____________________________                       ___________________________________

 

                                                    М.П.

 

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да  овласти  једног  понуђача  из 

групе понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде

 

                                             Страна 25 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац          Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

ЗА ПАРТИЈА БРОЈ  5 -  Екскурзија ученика 5. разреда –                  дводневна

 

                                              Велики      Шиљеговац—Жича-            манастир     Ваведење-

 ВРСТА УСЛУГА:                                Сирогојно – Златибор - Кремна - Перућац-Мокра Гора -

                                              Мећавник  - Кадињача.

 

 Укупна цена по једном ученику:

 

 Словима укупна цена по једном ученику:

 

 Укупна за очекивани број од 

 41 ученик:

 

 Словима укупна цена укупна за очекивани број од 41 ученика:

 

Начин и рок плаћања: 5 месечних рата, последња рата након реализације услуге - у року до 45 

дана од пријема коначне фактуре

 

 Термин реализације услуге:__________________мај 2015.

 

 Гратиси за ученике: _________

 

 Додатни гратиси у проценту за једног близанца и једног трећег ђака: нема близанаца и трећег 

 ђака

 

 Гратис за одељењске старешине :  4 гратиса

 

 Опција  понуде  је  ______  (________________________)  дана  од  дана  отварања  понуда  (не 

 краћи од 180 дана).                                  (словима)

 

 Уз   понуду   прилажемо   прилоге   и   доказе   тражене   конкурсном   документацијом,   програм 

 путовања и опште услове путовања.

                    Датум:                                       Потпис овлашћеног лица:

 

     ____________________________                       ___________________________________

 

                                                    М.П.

 

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да  овласти једног  понуђача  из 

групе понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

 

                                             Страна 26 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац          Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

 ПАРТИЈА БРОЈ 6         - Екскурзија ученика 6. разреда- дводневна

 

                                              Вел.Шиљеговац,          Бољевац,       Гамзиград,      Зајечар,

 ВРСТА УСЛУГА:                                Неготин, Кладово, Ђердап, Доњи Милановац, Голубац, 

                                              Сребрно језеро, Пожаревац, Велики Шиљеговац

 

 Укупна цена по једном ученику:

 

 Словима укупна цена по једном ученику:

 

 Укупна за очекивани број од 

 38 ученика:

 

 Словима укупна цена укупна за очекивани број од 38 ученика:

 

Начин и рок плаћања: 5 месечних рата, последња рата након реализације услуге - у року до 45 

дана од пријема коначне фактуре

 

 Термин реализације услуге: __________ мај 2015.године.

 

 Гратиси за ученике: _________________

 

 Додатни гратис у проценту  за једног близанца :___________________

 

 Гратис за одељењске старешине: 4 гратиса

 

 Опција  понуде  је  ______  (________________________)  дана  од  дана  отварања  понуда  (не 

 краћи од 180 дана).                                  (словима)

 

 Уз   понуду   прилажемо   прилоге   и   доказе   тражене   конкурсном   документацијом,   програм 

 путовања и опште услове путовања.

                    Датум:                                       Потпис овлашћеног лица:

 

     ____________________________                       ___________________________________

 

                                                    М.П.

 

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да  овласти  једног  понуђача  из 

групе понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

 

                                             Страна 27 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац          Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

ПАРТИЈА БРОЈ 7          - Екскурзија ученика 7. разреда- дводневна

 

                                              Вел.Шиљеговац - Царичин град (Лесковац) - манастир 

 ВРСТА УСЛУГА:                                Прохор  пчински       Врање  –Власинско  језеро  -Ђавола 

                                              варош- Блаце -Вел.Шиљеговац

 

 Укупна цена по једном ученику:

 

 Словима укупна цена по једном ученику:

 

 Укупна за очекивани број од 

 44 ученика:

 

 Словима укупна цена укупна за очекивани број од 44 ученика:

 

Начин и рок плаћања: 5 месечних рата, последња рата након реализације услуге - у року до 45 

дана од пријема коначне фактуре

 

 Термин реализације услуге:________________мај 2015.

 

 Гратиси за ученике: _________________

 

 Додатни гратис у проценту  за једног близанца :______________

 

 Гратис за одељењске старешине: 4 гратиса

 

 Опција  понуде  је  ______  (________________________)  дана  од  дана  отварања  понуда  (не 

 краћи од 180 дана).                                  (словима)

 

 Уз   понуду   прилажемо   прилоге   и   доказе   тражене   конкурсном   документацијом,   програм 

 путовања и опште услове путовања.

                    Датум:                                       Потпис овлашћеног лица:

 

     ____________________________                       ___________________________________

 

                                                    М.П.

 

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да  овласти  једног  понуђача  из 

групе понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

 

                                             Страна 28 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац          Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

ПАРТИЈА БРОЈ 8          - Екскурзија ученика 8. разреда- тродневна

 

                                               Вел.Шиљеговац- Крушедол - Сремски Карловци -

                                             Петроварадин - Нови Сад- Сомбор- Суботица - Палић-

 ВРСТА УСЛУГА:

                                             Зобнатица  - Вел.Шиљеговац.

 

 Укупна цена по једном ученику:

 

 Словима укупна цена по једном ученику:

 

 Укупна за очекивани број од 

 60 ученика:

 

 Словима укупна цена укупна за очекивани број од 60 ученика:

 

Начин и рок плаћања: 5 месечних рата, последња рата након реализације услуге - у року до 45 

дана од пријема коначне фактуре

 

 Термин реализације услуге:___________________мај 2015.године.

 

 Гратиси за ученике: _________________

 

 Додатни гратиси у проценту за два близанца:______________

 

 Гратис за одељењске старешине: 5 гратиса

 

 Опција  понуде  је  ______  (________________________)  дана  од  дана  отварања  понуда  (не 

 краћи од 180 дана).                                  (словима)

 

 Уз   понуду   прилажемо   прилоге   и   доказе   тражене   конкурсном   документацијом,   програм 

 путовања и опште услове путовања.

                    Датум:                                      Потпис овлашћеног лица:

 

     ____________________________                       ___________________________________

 

                                                    М.П.

 

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да  овласти  једног  понуђача  из 

групе понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

 

                                            Страна 29 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац      Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

               Јавна набавка услуге  извођења екскурзије ученика од 1. до 8. Разреда

                      ОШ ''Велизар Станковић-Корчагин''  Велики Шиљеговац

                               за школску 2014/2015.годину, по партијама

 

                                             Образац бр. 3

 

                                    ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

                                         ПАРТИЈА _________

 

Елементи структуре цене                                     Цена по ученику 

 

Укупна цена аранжмана :

 

Образац копирати и попунити за сваку партију за коју се подноси понуда.

 

                                                            Потпис и печат одговорног лица

 

                                                            _____________________________

 

                                          Страна 30 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац    Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

               Јавна набавка услуга  извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда 

                      ОШ ''Велизар Станковић-Корчагин“Велики Шиљеговац

                              за школску 2014/2015.годину , по партијама

                                          Образац бр. 4

 

                     ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

   Редни                                                                        Износ

                               Врста трошкова

    Број                                                                    (у динарима)

 

    Понуђач    може   у  оквиру   понуде    доставити   укупан   износ   и  структуру   трошкова 

 припремања понуде.

    Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

 наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Закона о јавним набавкама).

 

 НАПОМЕНА:

    Уколико Понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади трошкове 

 припреме понуде.

    Уколико  понуду  подноси  понуђач  који  наступа  самостално  или  понуђач  који  наступа  са 

 подизвођачем,    напред   наведени   Образац    трошкова   припреме    понуде   потписује   само 

 овлашћено лице понуђача и оверава печатом.

    Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  напред  наведени  Образац  трошкова  припреме 

 понуде потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача и оверава печатом.

 

    Достављање овог обрасца није обавезно.

 

                 Датум:                                  Потпис овлашћеног лица:

 

   ____________________________                  ___________________________________

 

                                               М.П.

 

                                        Страна 31 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац      Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

               Јавна набавка услуге  извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда

                      ОШ ''Велизар Станковић-Корчагин'' Велики Шиљеговац

                               за школску 2014/2015.годину, по партијама

                                            Образац бр. 5

 

                            ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

  _______________________________________________________________________________

                                 (навести назив и адресу понуђача)

 

    даје следећу изјаву:

 

     Изјављујемо     под   пуном   материјалном     и  кривичном     одговорношћу     да  наступамо 

 независно у предметном поступку јавне набавке услуга без договора са другим понуђачима и 

 заинтересованим лицима.

 

 НАПОМЕНА:

    У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна 

за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 

учешћа  у  поступку  јавне  набавке  ако  утврди  да  је  понуђач,  односно  заинтересовано  лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције.  Мера  забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  може  трајати  до  две  године.

Повреда  конкуренције представља  негативну  референцу,  у  смислу  члана  82.  став  1.  тачка 2. 

Закона.

 

    Уколико  понуду  подноси  понуђач  који  наступа  самостално  или  понуђач  који  наступа  са 

 подизвођачем, Изјаву потписује овлашћено лице понуђача и оверава печатом.

    Уколико   понуду   подноси   група   понуђача,   Изјаву   потписује    овлашћено     лице  сваког 

понуђача из групе понуђача и оверава печатом.

    Образац копирати у потребном броју примерака.

 

                 Датум:                                    Потпис овлашћеног лица:

 

    ____________________________                   ___________________________________

 

                                                 М.П.

 

                                          Страна 32 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац        Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

                Јавна набавка услуге  извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда

                       ОШ ''Велизар Станковић-Корчагин'' Велики Шиљеговац

                               за школску 2014/2015.годину, по партијама

 

                                              Образац бр.6

 

        ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 

    У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

 

                                                  ИЗЈАВУ

 

    Понуђач ______________________________________________________________________

    у поступку јавне  набавке услуге извођења екскурзије ученика од првог до осмог разреда  за 

    школске 2014/15. годину, по партијама, ЈН бр 1/2015 наручиоца ОШ ''Велизар Станковић-

    Корчагин''  Велики Шиљеговац, поштовао је  обавезе које произлазе из важећих прописа о 

    заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да 

    је ималац права интелектуалне својине.

 

          Датум                                                             Понуђач

 

        ______________________                        М.П.                   __________________

 

Напомена:  Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

                                           Страна 33 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац      Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

               Јавна набавка услуге  извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда 

                      ОШ ''Велизар Станковић-Корчагин'' Велики Шиљеговац

                               за школску 2014/2015.годину, по партијама

 

                                            Образац бр. 7.

 

        ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ПОТРЕБНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

 

       у вези са понудом коју Понуђач

 

    ______________________________________________________________________________

 

    ______________________________________________________________________________

                                           НАЗИВ ПОНУЂАЧА

 

   подноси по Позиву за подношење понуда Наручиоца  Основне школе ''Велизар Станковић-

   Корчагин''  Велики  Шиљеговац  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  услуге  извођења

   екскурзије ученика од првог до осмог разреда  за шк. 2014/15. годину, по партијама, ЈН бр 

   1/2015, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајемо следећу

 

                                             И З Ј А В У 

 

   ДА   ИСПУЊАВАМО           ПОТРЕБНЕ       КАДРОВСКЕ        КАПИЦИТЕТЕ,         који  се   односе   на 

   ангажовање стручног особља и других експерата (ангажовање лекара пратиоца- за партије 5,

   6, 7 и 8 и  туристичких пратилаца односно водича са положеним стручним испитом- за све 

   партије),  као  и  пријаве  на  обавезно  социјално  осигурање  за  све  запослене  -прописане 

   Конкурсном  документацијом,  КАО  ПОНУЂАЧ,  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке,  у 

   складу са чланом 76. и 77. Закона о јавним набавкама, коју је покренуо Наручилац.

 

   У __________________                                             ЗА ПОНУЂАЧА

                                                              ________________________

                                                            (име и презиме одговорног лица)

 

   датум ______________                                       _________________________

                                                               (потпис одговорног лица)

 

                                                 М.П.

 

                                          Страна 34 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац                 Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

                  Јавна набавка услуге  извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда  

                           ОШ ''Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац

                                     за школску 2014/2015.годину, по партијама

 

                                                      Образац бр. 8

                                          СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА

 

      Р.                                                                                               Период 

      бр           Назив наручиоца                 Предмет уговора

                                                                                                     релизације 

                                                   (врста услуге), број и датум 

                                                                                                       уговора

 

     1.

 

     2.

 

     3.

 

     4.

 

     5.

 

     6.

 

     7.

 

     8.

 

     9.

 

     10.

 

   *ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ДОВОЉНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА

                                                               _________________________

 

                                                                    Потпис и печат одговорног лица

 

                                                  Страна 35 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац         Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

                                             Образац бр.9

 

                                   МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1

 

       УГОВОР О OРГАНИЗОВАЊУ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ за ученике  првог разреда 

     ОШ ''Велизар Станковић-Корчагин'' Велики Шиљеговац на релацији Велики Шиљеговац-

    Крушевац (Лазарев град-Слободиште)-Љубостиња-Врњачка Бања-Велики Шиљеговац

 

Закључен између:

Наручиоца:      Основна    школа   „Велизар    Станковић-Корчагин “,   б.б    Велики   Шиљеговац     37204,

ПИБ:100319797  Матични број:07194340,Текући рачун: 840-59660-16 код Управе за јавна плаћања

кога заступа директор школе Томислав Степановић (у даљем тексту: Наручилац)

и

________________________________________са            седиштем      у   ______________________       улица 

_________________________________, ПИБ: _________________ Матични број:________________Број 

рачуна:___________________Називбанке:_____________________________,Телефон:_______________

Факс:_____________________кога  заступа  _________________________(у  даљем  тексту:  пружалац 

услуге),Основ уговора: ЈН Број: 1/2015

Број и датум одлуке о додели уговора: __________________ (*попуњава наручилац).

 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ________________(*попуњава наручилац)

 

                                                  Члан 1.

 

Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора организовање једнодневне екскурзије  за 

ученике  од  првог    разреда  ОШ  ''Велизар  Станковић-Корчагин''  Велики  Шиљеговац         на  релацији 

Велики  Шиљеговац-Крушевац  (Лазарев  град-Слободиште)-Љубостиња-Врњачка  Бања-Велики 

Шиљеговац    даљем  тексту:  услуга),  у  свему  у  складу  са  усвојеном  понудом  пружаоца  услуге  бр.

_______ од _________ 2015. годинe, (у даљем тексту: понуда).

Саставне  делове  овог  Уговора  чине  Понуда,  Општи  услови  путовања  и  Програм  путовања  пружаоца 

услуге, као и писмене сагласности родитеља за извођење екскурзије.

Услуга ће се реализовати ________ маја 2015. године.

 

                                                  Члан 2.

 

Пружалац услуге се обавезује да услугу изврши по цени: 

 

- цена аранжмана по једном ученику износи  ______________ динара.

 

У уговорену цену урачунати су сви зависни трошкови извршења услуге.

 

 У уговорену цену урачунато је  4  гратис аранжмана за одељењске старешине, 1 гратис аранжман 

на__   плативих ученика и додатни гратис од ___% попуста на цену за једног близанца и 6

ученика  -  трећи ђак.

Уговорена цена аранжмана по једном ученикује фиксна и не може се мењати.

Укупна уговорена вредност према понуди изабраног понуђача  износи____________________________ 

динара (*попуњава наручилац).

 

 Укупан  новчани  износ  који  је  Наручилац  дужан  да  плати  пружаоцу  услуге  утврдиће  се  на 

основу  коначне  фактуре  након  реализације  услуге,  а  на  основу  тачног  броја  ученика  који  је 

користио услугу.

Наручилац неће имати обавезу плаћања за ученика који је одустао од путовања из оправданих 

разлога  (болести,  повреде  и  сл.),  док  се  у  осталим  случајевима  одустанка  примењују  општи 

услови путовања пружаоца услуге.

 

                                                  Члан 3.

 

Пружалац услуге се обавезује:

- да достави Програм путовања, у складу са Понудом, и Опште услове путовања,

 

                                            Страна 36 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац            Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

-да организује пружање услуге у свему у складу са Понудом, Програмом путовања и Општим условима 

путовања,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање услуге,

-да обезбеди туристичког пратиоца односно водича током путовања,

-да  закључи  Полису  осигурања  од  од  последица  несрећног  случаја  за  ученике  и  наставнике,  и  исту 

достави Наручиоцу пре отпочињања путовања,

- да организује превоз у аутобусима високе туристичке класе (не старије од  10 година)             у свему према 

Закону  о  безбедности  саобраћаја  и  другим  прописима  који  регулишу  питање  организације  ђачких 

екскурзија,

- да се стара о правима и интересима путника сагласно Закону о туризму, добрим обичајима и узансама 

у области туризма.

- да плати износ провизије преноса новчаних средстава са рачуна школе на свој рачун.

 

                                                     Члан 4.

Наручилац  се  обавезује  да  ће  Пружаоцу  услуге  доставити  коначне  спискове  са  тачним  бројем  и 

именима  ученика  и  наставника,  као  и  копије  писмених  сагласности  родитеља  најкасније  5  дана  пре 

отпочињања путовања.

 

                                                     Члан 5.

Наручилац се обавезује да пружаоцу услуге изврши плаћање у 5 месечних рата, последња рата након 

реализације услуге у року до 45 дана од пријема коначне фактуре.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

 

                                                     Члан 6.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране.

 

                                                     Члан 7.

Уговор  се  може  раскинути  споразумно,  са  отказним  роком  од  30  дана.  Отказни  рок  тече  од  дана 

писменог споразума о раскиду уговора.

У случају једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 

страни надокнади штету.

                                                     Члан 8.

Промене  уговора  важиће  само  уколико  су  сачињене  у  писменој  форми,  уз  обострану  сагласност 

уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс уговора.

 

                                                     Члан 9.

Уговорне   стране   су   сагласне   да   ће   се   на   међусобне   односе   који   нису   дефинисани   уговором, 

примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

 

                                                    Члан 10.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  ће  све  евентуалне  спорове  који  проистекну  из  уговора  решавати 

споразумно.

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће за њихово 

решавање бити надлежан Привредни суд у Краљеву

 

                                                    Члан 11.

Овај уговор сачињен је у 4 истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна 

страна задржава по 2 примерка.

 

   за Наручиоца                                                                за Пружаоца услуге

 Томислав Степановић, директор школе                                                директор

 

____________________                                                       ______________________

 

НАПОМЕНА:  У  случају  подношења  заједничке  понуде,  односно  понуде  са  учешћем  подизвођача,  у  моделу 

уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

 

                                               Страна 37 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац          Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

                                             Образац бр.9а

 

                                    МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2

 

 УГОВОР О OРГАНИЗОВАЊУ једнодневне  екскурзије за ученике другог разреда  на релацији Велики 

       Шиљеговац-Руска црква у Адровцу,Ниш-Чегар,Нишка Бања-Велики Шиљеговац

 Закључен између:

Наручиоца:       Основна    школа   „Велизар    Станковић-Корчагин “,   б.б    Велики   Шиљеговац      37204, 

ПИБ:100319797  Матични број:07194340,Текући рачун: 840-59660-16 код Управе за јавна плаћања

кога заступа директор школе Томислав Степановић (у даљем тексту: Наручилац)

и

________________________________________са             седиштем      у   ______________________        улица 

_________________________________, ПИБ: _________________ Матични број:________________Број 

рачуна:___________________Називбанке:_____________________________,Телефон:_______________

Факс:_____________________кога  заступа  _________________________(у  даљем  тексту:  пружалац 

услуге),Основ уговора: ЈН Број: 1/2015

Број и датум одлуке о додели уговора: __________________ (*попуњава наручилац).

 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ________________(*попуњава наручилац)

 

                                                   Члан 1.

 

Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора организовање једнодневне екскурзије за

ученике    другог   разреда   на   релацији   Велики     Шиљеговац-Руска        црква    у  Адровцу,Ниш-

Чегар,Нишка Бања-Велики Шиљеговац, у свему у складу са усвојеном понудом пружаоца услуге бр.

_______ од _________ 2015. годинe.

Саставни  део  овог  Уговора  чине  Понуда,  Општи  услови  путовања  и  Програм  путовања  пружаоца 

услуге, као и писмене сагласности родитеља за извођење екскурзије.

Услуга ће се реализовати  _________маја 2015. године.

 

                                                   Члан 2.

 

Пружалац услуге се обавезује да услугу изврши по цени: 

 

- цена аранжмана по једном ученику износи  ______________ динара.

 

У уговорену цену урачунати су сви зависни трошкови извршења услуге.

 

 У уговорену цену урачунато је  7  гратис аранжмана за одељењске старешине, 1 гратис аранжман 

на_______плативих ученика и додатни гратис од ___% попуста на цену за једног близанца и 2

ученика  -  трећи ђак.

Уговорена цена аранжмана по једном ученикује фиксна и не може се мењати.

Укупна уговорена вредност према понуди изабраног понуђача  износи____________________________ 

динара (*попуњава наручилац).

 

 Укупан  новчани  износ  који  је  Наручилац  дужан  да  плати  пружаоцу  услуге  утврдиће  се  на  

основу  коначне  фактуре  након  реализације  услуге,  а  на  основу  тачног  броја  ученика  који  је 

користио услугу.

Наручилац неће имати обавезу плаћања за ученика који је одустао од путовања из оправданих 

разлога  (болести,  повреде  и  сл.),  док  се  у  осталим  случајевима  одустанка  примењују  општи 

услови путовања пружаоца услуге.

 

                                                   Члан 3.

Пружалац услуге се обавезује:

- да достави Програм путовања, у складу са Понудом, и Опште услове путовања,

-да организује пружање услуге у свему у складу са Понудом, Програмом путовања и Општим условима 

путовања,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање услуге,

- да обезбеди туристичког пратиоца односно водича током путовања

-да  закључи  Полису  осигурања  од  од  последица  несрећног  случаја  за  ученике  и  наставнике,  и  исту 

достави Наручиоцу пре отпочињања путовања,

 

                                             Страна 38 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац            Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

- да организује превоз у аутобусима високе туристичке класе  (не старије од  10 година) у свему према 

Закону  о  безбедности  саобраћаја  и  другим  прописима  који  регулишу  питање  организације  ђачких 

екскурзија,

- да се стара о правима и интересима путника сагласно Закону о туризму, добрим обичајима и узансама 

у области туризма.

- да плати износ провизије преноса новчаних средстава са рачуна школе на свој рачун.

 

                                                     Члан 4.

 

Наручилац  се  обавезује  да  ће  Пружаоцу  услуге  доставити  коначне  спискове  са  тачним  бројем  и 

именима  ученика  и  наставника,  као  и  копије  писмених  сагласности  родитеља  најкасније  5  дана  пре 

отпочињања путовања.

                                                     Члан 5.

 

Наручилац се обавезује да пружаоцу услуге изврши плаћање у 5 месечних рата, последња рата након 

реализације услуге у року до 45 дана од пријема коначне фактуре.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

 

                                                     Члан 6.

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране.

 

                                                     Члан 7.

 

Уговор  се  може  раскинути  споразумно,  са  отказним  роком  од  30  дана.  Отказни  рок  тече  од  дана 

писменог споразума о раскиду уговора.

У случају једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 

страни надокнади штету.

                                                     Члан 8.

 

Промене  уговора  важиће  само  уколико  су  сачињене  у  писменој  форми,  уз  обострану  сагласност 

уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс уговора.

 

                                                     Члан 9.

 

Уговорне   стране   су   сагласне   да   ће   се   на   међусобне   односе   који   нису   дефинисани   уговором, 

примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

 

                                                    Члан 10.

 

Уговорне  стране  су  сагласне  да  ће  све  евентуалне  спорове  који  проистекну  из  уговора  решавати 

споразумно.

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће за њихово 

решавање бити надлежан Привредни суд у Краљеву.

 

                                                    Члан 11.

 

Овај уговор сачињен је у 4 истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна 

страна задржава по 2 примерка.

 

   за Наручиоца                                                                за Пружаоца услуге

 Томислав Степановић, директор школе                                                директор

 

____________________                                                       ______________________

 

        НАПОМЕНА:  У  случају  подношења  заједничке  понуде,  односно  понуде  са  учешћем  подизвођача,  у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

 

                                               Страна 39 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац       Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

                                           Образац бр.9б

 

                                  МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3

 

     УГОВОР О OРГАНИЗОВАЊУ једно дневне екскурзије за ученике трећегразреда на релацији

    ВеликиШиљеговац-Крагујевац-Шумарице, Топола(Опленац)-Буковичка Бања-Велики 

                                             Шиљеговац

Закључен између:

Наручиоца:      Основна   школа   „Велизар   Станковић-Корчагин “,   б.б   Велики   Шиљеговац    37204, 

ПИБ:100319797  Матични број:07194340,Текући рачун: 840-59660-16 код Управе за јавна плаћања

кога заступа директор школе Томислав Степановић (у даљем тексту: Наручилац)

и

________________________________________са          седиштем     у   ______________________       улица 

_________________________________, ПИБ: _________________ Матични број:________________Број 

рачуна:___________________Називбанке:_____________________________,Телефон:_______________

Факс:_____________________кога  заступа  _________________________(у  даљем  тексту:  пружалац 

услуге),Основ уговора: ЈН Број: 1/2015

Број и датум одлуке о додели уговора: __________________ (*попуњава наручилац).

 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ________________(*попуњава наручилац)

 

                                                Члан 1.

 

Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора организовање једнодневне екскурзије   за 

ученике трећег разреда на релацији ВеликиШиљеговац-Крагујевац-Шумарице, Топола(Опленац)-

Буковичка Бања-Велики Шиљеговац, у свему у складу са усвојеном понудом пружаоца услуге бр.

_______ од _________ 2015. годинe, (у даљем тексту: понуда).

Саставни  део  овог  Уговора  чине  Понуда,  Општи  услови  путовања  и  Програм  путовања  пружаоца 

услуге, као и писмене сагласности родитеља за извођење екскурзије.

Услуга ће се реализовати ________________ маја 2015. године.

 

                                                Члан 2.

Пружалац услуге се обавезује да услугу изврши по цени: 

 

- цена аранжмана по једном ученику износи  ______________ динара.

 

У уговорену цену урачунати су сви зависни трошкови извршења услуге.

 

 У уговорену цену урачунато је  4  гратис аранжмана за одељењске старешине, 1 гратис аранжман 

на_______плативих ученика и додатни гратис од ___% попуста на цену за једног близанца и 2

ученика  -  трећи ђак.

Уговорена цена аранжмана по једном ученикује фиксна и не може се мењати.

Укупна уговорена вредност према понуди изабраног понуђача  износи____________________________ 

динара (*попуњава наручилац).

 

 Укупан  новчани  износ  који  је  Наручилац  дужан  да  плати  пружаоцу  услуге  утврдиће  се  на 

основу  коначне  фактуре  након  реализације  услуге,  а  на  основу  тачног  броја  ученика  који  је 

користио услугу.

Наручилац неће имати обавезу плаћања за ученика који је одустао од путовања из оправданих 

разлога  (болести,  повреде  и  сл.),  док  се  у  осталим  случајевима  одустанка  примењују  општи 

услови путовања пружаоца услуге.

 

                                                Члан 3.

 

Пружалац услуге се обавезује:

- да достави Програм путовања, у складу са Понудом, и Опште услове путовања,

-да организује пружање услуге у свему у складу са Понудом, Програмом путовања и Општим условима 

путовања,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање услуге,

- да обезбеди туристичког пратиоца односно водича током путовања

 

                                          Страна 40 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац            Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

-да  закључи  Полису  осигурања  од  од  последица  несрећног  случаја  за  ученике  и  наставнике,  и  исту 

достави Наручиоцу пре отпочињања путовања,

- да организује превоз у аутобусима високе туристичке класе  (не старије од 10 година) у свему према 

Закону  о  безбедности  саобраћаја  и  другим  прописима  који  регулишу  питање  организације  ђачких 

екскурзија,

- да се стара о правима и интересима путника сагласно Закону о туризму, добрим обичајима и узансама 

у области туризма.

- да плати износ провизије преноса новчаних средстава са рачуна школе на свој рачун.

 

                                                     Члан 4.

Наручилац  се  обавезује  да  ће  Пружаоцу  услуге  доставити  коначне  спискове  са  тачним  бројем  и 

именима  ученика  и  наставника,  као  и  копије  писмених  сагласности  родитеља  најкасније  5  дана  пре 

отпочињања путовања.

 

                                                     Члан 5.

Наручилац се обавезује да пружаоцу услуге изврши плаћање у  5 месечних рата,последња рата након 

реализације услуге у року до 45 дана од пријема коначне фактуре.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

 

                                                    Члан 6.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране.

 

                                                     Члан 7.

Уговор  се  може  раскинути  споразумно,  са  отказним  роком  од  30  дана.  Отказни  рок  тече  од  дана 

писменог споразума о раскиду уговора.

У случају једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 

страни надокнади штету.

                                                     Члан 8.

Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност 

уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс уговора.

 

                                                     Члан 9.

Уговорне   стране   су   сагласне   да   ће   се   на   међусобне   односе   који   нису   дефинисани   уговором, 

примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

 

                                                    Члан 10.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  ће  све  евентуалне  спорове  који  проистекну  из  уговора  решавати 

споразумно.

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће за њихово 

решавање бити надлежан Привредни суд у Краљеву.

 

                                                    Члан 11.

Овај уговор сачињен је у 4 истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна 

страна задржава по 2 примерка

 

 за Наручиоца                                                                  за Пружаоца услуге

 Томислав Степановић, директор школе                                                директор

 

____________________                                                       ______________________

 

НАПОМЕНА:  У  случају  подношења  заједничке  понуде,  односно  понуде  са  учешћем  подизвођача,  у  моделу 

уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи

 

                                               Страна 41 од 65

ОШ „Велизар Станковић-Корчагин“ Велики Шиљеговац       Поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015

 

                                           Образац бр.9в

 

                                  МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 4

 

   УГОВОР О OРГАНИЗОВАЊУ једно дневне екскурзије за ученике  четвртогразреда на релацији

 Велики Шиљеговац-Сур чин-Библиотека,Храм Светог Саве, ЗОО врт –Калемегдан-Авала-

                            Споменик незнаном јунаку-Вел. Шиљеговац

Закључен између:

Наручиоца:      Основна   школа   „Велизар   Станковић-Корчагин “,   б.б   Велики   Шиљеговац    37204, 

ПИБ:100319797  Матични број:07194340,Текући рачун: 840-59660-16 код Управе за јавна плаћања

кога заступа директор школе Томислав Степановић (у даљем тексту: Наручилац)

и

________________________________________са          седиштем     у    ______________________      улица 

_________________________________, ПИБ: _________________ Матични број:________________Број 

рачуна:___________________Називбанке:_____________________________,Телефон:_______________

Факс:_____________________кога  заступа  _________________________(у  даљем  тексту:  пружалац 

услуге),Основ уговора: ЈН Број: 1/2015

Број и датум одлуке о додели уговора: __________________ (*попуњава наручилац).

 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ________________(*попуњава наручилац)

 

                                                Члан 1.

 

Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора организовање једнодневне екскурзије      за 

ученике четвртог разреда на релацији Велики Шиљеговац-Сурчин-Библиотека,Храм Светог Саве, 

ЗОО  врт –Калемегдан-Авала-Споменик  незнаном  јунаку-Вел.  Шиљеговац,  у  свему  у  складу  са 

усвојеном понудом пружаоца услуге бр. _______ од _________ 2015. годинe, (у даљем тексту: понуда).

Саставни  део  овог  Уговора  чине  Понуда,  Општи  услови  путовања  и  Програм  путовања  пружаоца 

услуге, као и писмене сагласности родитеља за извођење екскурзије.

Услуга ће се реализовати ________________ маја 2015. године.

 

                                                Члан 2.

Пружалац услуге се обавезује да услугу изврши по цени: 

 

- цена аранжмана по једном ученику износи  ______________ динара.

 

У уговорену цену урачунати су сви зависни трошкови извршења услуге.

 

 У  уговорену  цену  урачунато  је  5 гратис  аранжмана за  одељењске  старешине,  1  гратис  аранжман 

на______плативих ученика и додатни гратис од ___% попуста на цену за једног близанца и два  

ученика  -  трећи ђаци.

Уговорена цена аранжмана по једном ученикује фиксна и не може се мењати.

Укупна уговорена вредност према понуди изабраног понуђача  износи____________________________ 

динара (*попуњава наручилац).

 

 Укупан  новчани  износ  који  је  Наручилац  дужан  да  плати  пружаоцу  ус